Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spoločnosť OKIN FACILITY SK, s.r.o., platné pre obchodné vzťahy vzniknuté po 1. 1. 2018. Obchodnoprávny vzťah, ktorý vznikne po 1. 1. 2018 prijatím objednávky / zmluvy poskytovateľom, sa riadi v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej aj ako „ObZ“), najmä s poukazom na ust. § 273 ObZ, Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti OKIN FACILITY SK, s.r.o. (ďalej aj ako „OKIN“ alebo „objednávateľ“), ktoré sú pripojené k objednávke / zmluve formou odkazu na webovú stránku http://www.okinfacility.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú zmluvný vzťah založený objednávkou / zmluvou OKIN-om ako objednávateľom, akceptovanou dodávateľom tovaru / služby ako poskytovateľom, aj konkludentne (dodaním tovaru / služby), a sú neoddeliteľnou súčasťou obchodnoprávneho vzťahu.

1.2 Definícia

a) „Zmluva“ znamená zmluvu uzavretú medzi OKIN-om a poskytovateľom, vrátane všetkých príloh a dodatkov k zmluve, a všetkých dokumentov, ktoré sú vyslovene stanovené ako súčasť zmluvy. Za zmluvu sa považuje v tomto prípade aj objednávka s presnou definíciou príslušných náležitostí medzi OKIN a poskytovateľom;

b) „Zmluvná cena“ znamená cenu, ktorú má povinnosť OKIN zaplatiť poskytovateľovi podľa Zmluvy za riadnu a včasnú realizáciu zmluvných záväzkov. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, rozumie sa, že cena je konečná za úplný predmet plnenia, t.j. obsahuje najmä clo, poistenie, dopravu, administratívne a iné poplatky, a náklady, ako aj cenu dokumentácie a činnosti súvisiace. DPH bude účtovaná v zákonnej výške;

c) „Tovar“ znamená produkt definovaný OKIN-om v zmluve v čase, kvalite spolu s jeho dodaním na OKIN-om určené miesto.

d) „Služba“ znamená najmä poskytnutie služby, zhotovenie určitej veci / diela, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci, alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti, vr. vecí, ktoré poskytovateľ na vykonanie diela zaobstaral;

e) „Súvisiace aktivity“ znamenajú najmä činnosti, spojené s poskytnutím služby, ako napr. doprava, cestovné, inštalácia, odskúšanie / akceptačné testy, ako aj ďalšie služby ako napr. školenia a iné podobné záväzky poskytovateľov podľa zmluvy;

f) „Akceptačné testy“ znamená skúšobný beh, ktorým poskytovateľ po vykonaní určitého typu služby preukazuje, že služba je riadne vykonaná, t.j. spôsobilosť plnenia z hľadiska funkčnosti v súlade so zmluvou. Akceptačné testy sú zakončené podpísaním protokolu o úspešnosti ich aplikácie oboma zmluvnými stranami;

g) „Kontaktná osoba OKIN“ je pracovník OKIN, zodpovedný za prevzatie tovaru, kontrolu plnenia služby podľa schválenej objednávky / zmluvy. Kontaktná osoba OKIN je spravidla uvedená v zmluve alebo na hlavičke objednávky.

1.2 Ak nie je v zmluve alebo v týchto VOP stanovené inak, riadi sa kúpna zmluva medzi OKIN a predávajúcim / poskytovateľom ustanovením § 409 a nasl. ObZ.

1.3 Ak nie je v zmluve, objednávke, či v týchto VOP stanovené inak, riadi sa zmluva o dielo, poskytnutie služby medzi OKIN a poskytovateľom ustanoveniami § 536 a nasl. ObZ.

1.4 Zmluvné vzťahy založené medzi OKIN a poskytovateľom sa riadia ustanoveniami obsiahnutými v nižšie uvedených prameňoch v tomto poradí: (i) dojednania obsiahnuté v objednávke / zmluve, (ii) ustanovení týchto VOP, (iii) ustanovenia Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvného vzťahu

2.1 OKIN pripraví návrh na uzavretie zmluvného vzťahu, v ktorom špecifikuje požiadavky na dodanie tovaru / služby (ďalej len „objednávka“).

2.2 Zmluvný vzťah je uzavretý okamihom, kedy je do OKIN-u doručené prijatie objednávky alebo okamihom uskutočnenia plnenia poskytovateľom na základe pokynov a podmienok stanovených OKIN-om. V prípade, že poskytovateľ neprijme celú objednávku, popr. ju upravuje, žiada upresnenia, či k nej má výhrady, platí, že ide o nový návrh poskytovateľa. V prípade, že OKIN súhlasí so zmenami navrhovanými poskytovateľom, odošle mu prijatie tohto nového návrhu. Zmluvný vzťah je potom uzavretý dňom, kedy je poskytovateľovi doručené prijatie ním navrhnutých zmien OKIN-om. OKIN výslovne vylučuje prijatie objednávky s dodatkom alebo odchýlkou. Súčasne OKIN v súlade s § 442 ObZ, teda v prípade, že predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je určené v zmluve, môže OKIN dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného tovaru. Rovnako nebude možné bez súhlasu OKIN-u dodať väčšie množstvo služieb.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Dodanie tovaru / služby sa uskutočňuje odovzdaním poskytovateľom do OKIN v mieste určenom v zmluve / objednávke alebo inom dokumente, bez ohľadu na to, či ich odovzdáva poskytovateľ, či iný poskytovateľom určený odborne spôsobilý subjekt, napr. dopravca.

3.2 V prípade, že v objednávke / zmluve nie sú špecifikované a požadované ďalšie doklady k tovaru, je poskytovateľ povinný dodať doklady v rozsahu špecifikovanom v tomto ustanovení.

3.3 Poskytovateľ poskytuje OKIN-u záruku po dobu dvoch rokov od dodania tovaru / služby, ak nie je v objednávke, či inom dokumente poskytovateľa, stanovená iná záručná doba. Táto záruka sa vzťahuje aj na vymenené a opravené časti diela. Záruka opravených a vymenených častí v dĺžke dvoch rokov plynie od okamihu vykonania opravy alebo výmeny na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami.

3.4 OKIN nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom odovzdania tovaru.

3.5 Poskytovateľ prehlasuje, že tovar / služba, ktorá je predmetom plnenia zmluvy / objednávky, nemá žiadne právne vady. V opačnom prípade sa takéto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy, v čoho dôsledku má OKIN právo od zmluvy odstúpiť a žiadať od poskytovateľa / predávajúceho náhradu vzniknutej škody.

3.6 Vlastnícke právo a riziko škody na diele alebo jeho časti, ak ho do tej doby znášal poskytovateľ, prechádza na OKIN okamihom jeho prevzatia kontaktnou osobou OKIN v mieste, spôsobom a za podmienok určených v objednávke / zmluve.

3.7 Poskytovateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar / služba podľa zmluvy / objednávky:

 • úplne zodpovedá špecifikácii v objednávke / zmluve pokiaľ nebolo dodatočne zmluvnými stranami vzájomne dohodnuté inak;
 • je nový a nepoužitý (pokiaľ nie je v zmluve / objednávke výslovne uvedené inak);
 • zodpovedá záväzným technickým normám (ISO, STN, a i.);
 • má požadovanú, popr. právnymi predpismi / inými zákonnými, či podzákonnými normami stanovenú akosť, množstvo, mieru alebo váhu;
 • spĺňa požiadavky, či zodpovedá platným právnym predpisom Slovenskej republiky;
 • je bez materiálových, konštrukčných, výrobných, vzhľadových, vzhľadových, či iných vád;
 • je spôsobilý pre použitie na určený účel;
 • neobsahuje rádioaktívne materiály a iné nebezpečné látky a veci, ktoré sa môžu stať nebezpečným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení a poskytovateľ plní všetky požiadavky v zmysle tohto zákona a zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v platnom znení (najmä odovzdaním príslušného vyhlásenia).

3.8 Všetka dokumentácia a ostatné doklady, ak nie je dohodnuté inak, sú predkladané v slovenskom jazyku.

3.9 Poskytovateľ je zodpovedný za všetky škody v dôsledku nesprávneho balenia pri príprave na odoslanie zásielky.

3.10 Dodanie / poskytnutie tovaru / služby bude poskytovateľom splnené, ak bude odovzdané v termíne, v množstve, v čase, spôsobom a v mieste určenom zmluvou / objednávkou, a bez vád.

3.11 Ak nie je doba / čas odovzdania v zmluve / objednávke určený, rozumie sa dobou / časom odovzdania pracovný deň (t.j. pondelok – piatok), v časovom rozmedzí medzi 8:00 hod. až 16:00 hod..

3.12 Ak je tovar / služba odovzdávané / poskytovaná po častiach, budú tieto považované za uskutočnené (dokončené), ak boli odovzdané / poskytnuté v súlade s podmienkami zmluvy / objednávky, vrátane všetkej dokumentácie, ktoré sú uvedené v zmluve.

3.13 Zmluva / objednávka bude považovaná za splnenú, ak dohodnuté dielo, súvisiace činnosti a požadovaná alebo súvisiace dokumentácie sú odovzdané v celom rozsahu, v súlade s podmienkami zmluvy.

3.14 Poskytovateľ je povinný vyzvať OKIN najmenej 3 pracovné dni vopred k prevzatiu diela alebo jeho časti, a to formou stanovenou v zmluve / objednávke, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

3.15 Ak dôjde kedykoľvek počas realizácie / objednávky k situácii, kedy poskytovateľ nebude schopný splniť úplne alebo čiastočne stanovené termíny včasného poskytnutia služby alebo jeho časti (eventuálne termíny dodania tovaru), je poskytovateľ povinný bezodkladne oznámiť OKIN-u písomne ​​túto skutočnosť, pravdepodobnú dĺžku trvania omeškania a jeho príčinu.

3.16 OKIN je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru / diela / služby alebo jeho časti v prípade, že:

 • nie je odovzdané spôsobom, v množstve, v čase a na mieste uvedenom v zmluve, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak;
 • odovzdanie nesprevádzajú požadované dokumenty alebo tieto dokumenty nie sú kompletné;
 • Dielo / tovar / služba nezodpovedá predmetu zmluvy / objednávky
 • Služba vykazuje zjavné chyby alebo obsah dodávky je poškodený

3.17 Je možné vykonávať kontrolnú činnosť (inšpekcia / testy resp. preskúmanie procesov prostredníctvom zákazníckych auditov) zamestnancami OKIN-u u poskytovateľa, popr. za účasti zákazníka OKIN-u u poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov, na mieste určenom pre dodanie a / alebo na konečnom mieste určenia služby, nevyhnutné pre overenie, že nakúpený produkt (služba / výrobok) spĺňa požadovanú špecifikáciu.

3.19 V prípade, že niektoré kontrolované alebo skúšané časti tovaru / služby nezodpovedajú zmluve / objednávke, alebo podmienkam stanovených najmä normou ISO (prípadne STN a i.), bude OKIN oprávnený ich odmietnuť a poskytovateľ tovar / časť tovaru / službu potom buď nahradí tovarom / časťou tovaru / službou zodpovedajúcou zmluve / objednávke, alebo vykoná bezplatne zmeny potrebné na to, aby boli dohodnuté podmienky splnené.

3.20 Žiadne z týchto ustanovení VOP nijako nezbavuje poskytovateľa povinností vyplývajúcich zo záruky alebo iného záväzku podľa ustanovení zmluvy.

3.21 Poskytovateľ neprevedie na tretiu osobu úplne ani sčasti záväzky, alebo pohľadávky svoje, alebo svojich subdodávateľov vyplývajúce zo zmluvy / objednávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu OKIN-u. Poskytovateľ oznámi vopred OKIN-u všetky subdodávky, ktoré budú participovať na plnení zmluvy / objednávky a OKIN si súčasne vyhradzuje právo odsúhlasiť subdodávateľa. Za plnenie subdodávateľov poskytovateľ zodpovedá, ako keby činnosti vykonával sám (resp. vlastnými zamestnancami).

4. Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť a zaslať daňový doklad za dodaný tovar / služby na korešpondenčnú adresu: OKIN FACILITY SK, s.r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava. Daňový doklad musí obsahovať všetky zákonné náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ďalej musí obsahovať číslo zmluvy / objednávky a číslo zákazky objednávateľa, ak bolo číslo zákazky poskytovateľovi objednávateľom poskytnuté. Cena za dodaný tovar / poskytnuté služby je splatná do 60 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu poskytovateľom, pokiaľ nie je v zmluve / objednávke uvedené inak. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ musí objednávateľovi doručiť faktúru do 7 kalendárnych dní od dátumu zdaniteľného plnenia. Poskytovateľ nesmie fakturovať predmet plnenia pred dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Ak sa stane tak, bude mu faktúra vrátená a k takej faktúre nebude prihliadať. Faktúra bude dodávateľovi vrátená aj v prípadoch, keď na faktúre nebude uvedené číslo objednávky objednávateľa.

4.2 V prípade objednávateľom vystavenej objednávky na služby týkajúce sa vyhradených technických zariadení je poskytovateľ povinný k vystavenej faktúre priložiť:

 • rozpis vykonanej montáže,
 • rozpis vykonaných opráv,
 • rozpis vykonaných revízií a skúšok,
 • príslušné osvedčenie Technickej inšpekcie Slovenskej Republiky,
 • oprávnenie Technickej inšpekcie Slovenskej republiky k činnosti v danom rozsahu,
 • kópiu revíznych správ,

5. Podstatné porušenie podmienok zmluvného vzťahu, odstúpenie

5.1 [Tovar] Ak je OKIN-u dodaný tovar, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v objednávke / zmluve, tovar poškodený, nepoužiteľný či inak chybný, považuje sa to za porušenie zmluvného vzťahu poskytovateľom podstatným spôsobom. V takom prípade je OKIN oprávnený podľa svojej voľby dodaný tovar odmietnuť alebo odstúpiť od zmluvy / objednávky. Poskytovateľ je v takom prípade povinný tovar prevziať v mieste dodania alebo zabezpečiť jeho odvoz. V prípade, že poskytovateľ túto povinnosť nesplní, je OKIN oprávnený zabezpečiť odoslanie tovaru späť poskytovateľovi na jeho náklady. Poskytovateľ uhradí OKIN-u zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tovaru za každý deň omeškania s riadnym dodaním tovaru. Ak poskytovateľ neodstráni vady tovaru v termíne danom zmluvou / objednávkou, inak do 5 pracovných dní, je povinný zaplatiť OKIN-u zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tovaru za každý deň omeškania.

5.2 [Služby] Ak je OKIN-u odovzdaný tovaru / služba, ktorá nespĺňa požiadavky uvedené v objednávke / zmluve, je tovar poškodený, nepoužiteľný, či inak chybný / príp. poskytnuté služby bez očakávaného výsledku, nepoužiteľné či inak chybné, ďalej ak je poskytovateľ v omeškaní s poskytnutím tovaru / služby, považuje sa to za porušenie obchodnoprávneho vzťahu poskytovateľom podstatným spôsobom. V takom prípade je OKIN oprávnený odstúpiť od zmluvy / objednávky. Poskytovateľ uhradí OKIN-u zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny tovaru / služby za každý deň omeškania. Ak poskytovateľ neodstráni vady tovaru / služby v termíne danom zmluvou / objednávkou, inak do 5 pracovných dní, je povinný zaplatiť OKIN-u zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny služby za každý deň omeškania.

5.3 Týmto dojednaním nie sú dotknuté práva zmluvných strán odmietnuť tovar / službu alebo odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

6. Podmienky dodania/poskytnutia tovaru/služby

6.1 Poskytovateľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia (BOZP) svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami podľa platných právnych predpisov. Ďalej poskytovateľ v plnej miere zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických, bezpečnostných, požiarnych predpisov, predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, príp. ďalších platných predpisov v súvislosti s poskytnutím služby;

b) za zabezpečenie vlastného dozoru nad bezpečnosťou práce a za zabezpečenie vlastného dozoru pri tých prácach, kde to predpisujú požiarne predpisy, a to aj po skončení týchto prác v rozsahu ustanovenom platnými požiarnymi predpismi;

c) za upozornenie objednávateľa a ďalších osôb na mieste plnenia na všetky okolnosti (riziká), ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, či k ohrozeniu prevádzky alebo technologických zariadení v objekte – toto upozornenie nezbavuje poskytovateľa povinnosti prijať neodkladné opatrenia (o ktorých bezprostredne informuje objednávateľa) na odvrátenie týchto okolností.

6.2 S predpismi BOZP a požiarnej ochrany (PO), ktoré sa vzťahujú priamo k organizácii objednávateľa, bude oboznámený zástupca poskytovateľa v deň odovzdania tovaru / poskytnutia služby v mieste plnenia a tento je povinný s predpismi preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov poskytovateľa a jeho subdodávateľov.

6.3 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služby dodržiavať všetky ďalšie bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady poskytovateľ.

6.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služby počínať si tak, aby nedošlo k ujmám a ku škodám na majetku objednávateľa či tretích osob.

7. Doručovanie zmluvným stranám

7.1 Zmluvné strany môžu pre vzájomný obchodný styk použiť email, fax alebo poskytovateľa poštových služieb. Bez ohľadu na miesto dodania tovaru / poskytovanie služby bude poskytovateľ doručovať OKIN písomnosti na adresu OKIN FACILITY SK, s.r.o. Cukrová 14, 811 08 Bratislava.

8. Rozhodcovská doložka

8.1 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom jazyku. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava.

9. Písomná forma

9.1 Zmeny obchodnoprávneho vzťahu uzavretého medzi OKIN-om a poskytovateľom môžu byť vykonané iba formou písomných dodatkov k objednávke / zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami.

10. Ochrana dôverných informácií

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa pri plnení alebo v súvislosti s plnením vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu dozvie. Všetky takéto informácie sú dôverné alebo predstavujú obchodné tajomstvo.

10.2 Poskytovateľ nebude, bez predchádzajúceho písomného súhlasu OKIN-u, publikovať alebo vyvíjať také reklamné či obdobné aktivity, vrátane tlačových správ alebo iné ďalšie verejné aktivity, ktoré by boli dávané do priamej spojitosti so zmluvou, jej predmetom, menom OKIN-u, alebo by z takýchto aktivít mohla táto súvislosť vyplývať, či byť odvodená. V prípade porušenia bodov 10.1. a 10.2 zodpovedá poskytovateľ objednávateľovi za spôsobenú škodu v plnej výške

11. Salvátorská klauzula

11.1 Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvného vzťahu neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvného vzťahu platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné / neúčinné ustanovenie zmluvného vzťahu ustanovením iným, platným / účinným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného, ​​neplatného / neúčinného.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 V prípade rozporov medzi zmluvou / objednávkou a týmito VOP bude rozhodujúce znenie zmluvy / objednávky.

12.2 Tieto VOP sú účinné od 1. 12. 2017 a uplatnia sa pre nové zmluvné vzťahy uzatvorené medzi OKIN-om a poskytovateľom / predávajúcim počnúc týmto dňom.

V Prahe dňa 24.11.2017

OKIN FACILITY, a.s.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba