Revízie / Zákonné prehliadky

Revize a zákonné prohlídky

Motto: Sme lídrom v oblasti revízií a prevádzky vyhradených technických zariadení (VTZ).

Prínosy:
Profesionálne technické audity.
Komplexná legislatívna podpora a servis vrátane tvorby prevádzkovej dokumentácie.
Revízia a správa technických zariadení bez obmedzenia.
Odborný program školenia obslúh všetkých vyhradených technických zariadení.
Výkon osoby zodpovednej za vyhradené technické zariadenia.
Prevzatie zodpovednosti za prevádzku vyhradených technických zariadení.
Zastupujeme prevádzkovateľa VTZ pred orgánmi štátnej správy
(OIP, SHZ, ČOI atp.).
Certifikácia vyhlásenia o zhode „CE“.

Revízia nie je iba zákonom požadovaný drahý papier. Zabezpečíme pre vás komplexné služby v oblasti revízií a zákonných prehliadok na zariadení vrátane:

 • Kvalifikovaná evidencia termínov revízií v závislosti na vašej prevádzke
 • Zabezpečenie a vlastné uskutočňovanie revízií v stanovenom rozsahu
 • Archivácia podpísaných revíznych správ v prevádzkovom systéme

Kmeňovými zamestnancami vykonávame revízie, kontroly, skúšky a inšpekcie:

 • Elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a prostredia
 • Plynových zariadení bez obmedzenia
 • Tlakových zariadení bez obmedzenia
 • Zdvíhacích zariadení bez obmedzenia okrem výťahu
 • Kontroly regálových systémov
 • Kontroly oceľových konštrukcií
 • Kontroly a overenia strojných zariadení
 • Kontroly hydraulických a pneumatických agregátov
 • Kontroly klimatizácií

Tvorba prevádzkovej dokumentácie

 • Spracovanie miestnych prevádzkových bezpečnostných predpisov a poriadku
 • Spracovanie poriadku preventívnej údržby
 • Tvorba a aktualizácia protokolu o určenie vonkajších vplyvov
 • Tvorba návodu na obsluhu strojných zariadení
 • Analýza rizík na strojných zariadeniachy
 • Tvorba protokolu vyhlásenia o zhode „CE“ pre prevádzkovateľa zariadenia
 • Tvorba systému bezpečnej práce
 • Tvorba DOPV (dokumentácia o prostredí výbuchu)

Školenie obslúh

 • Školenie obsluhy vyhradených technických zariadení, kuričov

Odstraňovanie porúch nájdených pri revíznych činnostiach

 • Odstraňovanie porúch nájdených pri revíznych činnostiach
 • Odstránenie závad na všetkých vyhradených technických zariadeniach
 • Odstránenie závad na ostatných zariadeniach (oceľové konštrukcie, spalinové cesty, slaboprúdové systémy …)
 • Návrh dlhodobých riešení v závislosti na finančnú náročnosť opráv

Výkon osoby zodpovednej za vyhradené technické zariadenia

Osoba zodpovedná za VTZ je vymenovaná prevádzkovateľom menovacieho dekrétu či plnou mocou. Na základe tejto listiny preberá zodpovednosť za VTZ v znení NV 101/2005 Zb., CSN EN 501 10 – 1 ed. 2 cl. 4.3, CSN EN 1775 ed. 2 cl. 8.1.1, CSN 69 0012, príloha 1, čl. II., Ods. 3 písm. b) a CSN ISO 12480-1 cl. 5.2.

 • Dohľad nad systémom spracovania revízií a odstraňovanie závad
 • Dohľad a kontrola nad prevádzkou VTZ a strojov
 • Koordinácia prác na VTZ
 • Dohľad nad plánmi a uskutočňovanie preventívnej údržby
 • Sledovanie a vyhľadávanie rizík podľa Zákonníka práce na VTZ
 • Dohľad nad platnosťou právnych predpisov a ich aktualizácia
 • Supervízie činností revíznych technikov
 • Školenia a vzdelávanie obsluhy VTZ vrátane školenia odbornej spôsobilosti
 • Pravidelný reporting vedeniu spoločnosti s ohľadom na bezpečnosť VTZ
 • Zastupovanie prevádzkovateľa pri kontrolách úradu štátnej správy
 • Súčinnosť s prevádzkovateľom pri certifikácii bezpečného podniku
 • Spracovávanie a aktualizácia prevádzkovej dokumentácie
 • RHlásenia podľa vyhl. 73/2010 Zb. na TICR
 • Oponentúra projektovým a investičným činnostiam (VTZ) na strane prevádzkovateľa

Projekčná činnosť

 • Projekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach

Revízia vyhradených a určených elektrických technických zariadení v pôsobnosti TICR, DÚ a CBU

 • Revízia vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodu podľa vyhl. 73/2010 Zb., CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a všetkých ďalších predpisov v platnom znení
 • Revízia spotrebičov a ručného náradia podľa CSN 33 1600 ed.2 v platnom znení
 • Kontroly a overenie strojných zariadení podľa CSN EN 602 04-1, ed.2 v platnom znení
 • Revízia zváračiek podľa CSN 604 79 v platnom znení
 • Kontroly rozvodní VN vč. kontroly transformátora podľa CSN 33 3210 v platnom znení
 • Revízie a kontroly na UTZ (určená technická elektrických zariadení – dráhové zariadenia) podľa vyhl.100 / 1995 Zb. v platnom znení
 • Revízie a kontroly elektrických zariadení pod dohľadom Slovenského banského úradu

<h2Revízia vyhradených a určených plynových technických zariadení v pôsobnosti TICR a DÚ

 • Odborné prehliadky kotolní podľa vyhl. 91/1993 Zb. v platnom znení
 • Revízie a kontroly plynových zariadení podľa vyhl. 85/1978 Zb., Vyhl. 21/1979 Zb. a NV c. 352/2000 Sb., CSN 38 6405 a CSN EN 12 186 v platnom znení
 • Revízie a kontroly na UTZ (určená technická plynová zariadení – dráhové zariadenia) na všetkých UTZ podľa vyhl.100 / 1995 Zb. v platnom znení
 • Meranie účinnosti kotla podľa vyhl. 194/2013 Zb. v platnom znení

Revízia vyhradených tlakových technických zariadení v pôsobnosti TICR a CBU

 • Revízií tlakových nádob podľa CSN EN 69 0012 a vyhl. ČÚBP c. 18/1979 Sb. v platnom znení
 • Revízie a kontroly na UTZ (určená technická tlakových zariadení – dráhové zariadenia) na všetkých UTZ podľa vyhl.100 / 1995 Zb. v platnom znení
 • Skúšky poisťovacích ventilov na skúšobnej stolici
 • Kontroly a kalibrácia manometra

Revízia vyhradených a určených zdvíhacích technických zariadení v pôsobnosti TICR, DÚ a CBU

 • Revízií a inšpekcia zdvíhacích zariadení podľa vyhl. ČÚBP C.19 / 1979 Zb., CSN 270142 a CSN ISO 12480-1, CSN ISO 9927-1 v platnom znení
 • Osobitné posúdenie zdvíhadiel podľa CSN ISO 12480-2 v platnom znení
 • Kontroly viazacích prostriedkov
 • Revízie, kontroly a skúšky výťahu podľa CSN 27 4002, 27 4007 v platnom znení

Revízie, kontroly a skúšky slaboprúdových systémov

 • Revízie, kontroly a skúšky kamerových systémov CCTV, dochádzkových systémov EDS, ACS a zabezpečovacie systémy EZS, skúšky prevádzkyschopnosti a funkčné
  skúšky EPS

Spalinové cesty a komíny

 • Kontroly a revízie spalinových ciest a komína podľa NV 91/2010 a CSN 13 084 v platnom znení

Oceľové konštrukcie a regálové systémy

 • Kontroly oceľových konštrukcií podľa CSN EN 1090, CSN EN 1990 a CSN 73 2604 v platnom znení
 • Kontroly a revízie regálov a regálových systémov

Photo Gallery

Technické služby

Technické služby

Motto: Budova je ako ľudské telo. Má vnútorné orgány – technológiu i svoju kožu – skelet, o ktoré je potrebné sa pravidelne a dobre starať. Pri správnom zaobchádzaní budova dlhodobo dobre slúži. V OKIN FACILITY vieme, čo vaša budova potrebuje k dobrému a dlhému životu a radi sa o jej životnosť postaráme za vás.

Prínosy:
Riadime procesy, zbierame dáta a plánujeme činnosti.
Transparentne sledujeme náklady, požiadavky a vykonané úkony.
Zefektívňujeme
procesy a znižujeme súčasné náklady.
Zabezpečujeme služby systémom „mobilná údržba“ (zníženie zdrojových nákladov, služba 24/7).
Znižujeme riziká
nečakaných výpadkov.
Ponúkame výhody centralizovaného nákupu – znižujeme náklady na materiál i služby.

Technická administratíva

„Bez lajstrov sa to nezaobíde.“

 • vedenie a aktualizácia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • elektronický systém komunikácie a sledovanie požiadavky
 • spracovanie a pravidelná aktualizácia plánu údržby
 • stanovenie ročných prevádzkových nákladov objektu
 • návrhy optimalizácie prevádzkových nákladov
 • zastupovanie klienta voči tretím stranám.

Havarijná služba

„Krízové chvíle nevyhľadávame, ale vieme ich riešiť.“

 • nepretržitá pohotovostná služba vrátane dní pracovného voľna a štátom uznaných sviatkov
 • zásah – odstránenie havárie do dohodnutého časového limitu
 • vypracovanie dokumentácie ohlásených porúch, vypracovanie protokolu o odstránení poruchy
 • zabránenie ohrozenia zdravia a života osôb v objekte
 • zabránenie vzniku väčších; prípadne následných škôd na majetku
 • Odstránenie príčiny poruchy v nevyhnutnom rozsahu.

Údržba objektu a TZB:

„Preventívna údržba a monitoring stavu objektu – váš najlacnejší spôsob, ako odstrániť haváriu – nedať jej príležitosť.“

 • evidencia závad
 • servisná činnosť vrátane náhradných dielov
 • bežná denná údržba a kontrola objektu a technických zariadení
 • optimalizácia prevádzky technológií.

Fotogaléria

Upratovacie služby

Úklidové služby

Motto: Našim klientom vytvárame čisté a príjemné prostredie, v ktorom je radosť pracovať.

Prínosy:
Nami upratané priestory voňajú, zákazník má dokonalý servis.
Centrálnym nákupom znižujeme náklady na chémiu, hygienický materiál atď.
Upratovanie vieme poskytovať aj v 100% ekologickej variante.

Vnútorné upratovanie

 • upratovacie práce podľa parametra jednotlivých priestorov (mokré čistenie, suché stieranie prachu a pavučín, vysávanie, dezinfekcia)
 • dodávky a doplnenie hygienického materiálu (toaletné papiere, mydlá, uteráky, vôňa do rozprašovača, dezinfekčné tablety)
 • denný servis
 • špeciálne čistenie – neštandardné povrchy (anti-elektrostatické povrchy, silné znečistenie)
 • špeciálne čistenie – potravinárske prevádzky

vonkajšie upratovanie

 • zimná údržba vonkajších plôch (odstraňovanie snehu a mrazov, solenie a inertný posyp pochôdznych plôch, odvoz snehu, snehová pohotovosť)
 • upratovanie pochôdznych komunikácií (zametanie, zber odpadkov, odstránenie opadaného lístia)
 • čistenie striech, fasád a presklených častí budov (vrátane výškových prác)
 • odstraňovanie grafitov a žuvačiek

Údržba zelene

 • bežná starostlivosť o zeleň (kosenie trávy vrátane odvozu, údržba okrasných kríkov, stromov, údržba kvetinových záhonov)
 • profesionálne poradenstvo v oblasti výsadby a údržby zelene (Renovácia starých i modelácia nových okrasných záhrad a zelených
  plôch vrátane inštalácie doplnkov)
 • starostlivosť o izbové kvetiny (údržba, polievanie, hnojenie, výsadba, vrátane profesionálnych návrhov na obnovenie zelene vo vnútorných priestoroch)
 • dodávky kvetín (živých – rezaných aj suchých – viazaných)

Kávový servis a garancia trvalo uprataných priestorov

 • obsluha konferenčných miestností pri rokovaniach
 • priebežné upratovanie nečistôt v zasadacích miestnostiach a okolí
 • upratovanie a zber riadov z konferenčných miestností po ukončení porád a stretnutí
 • pravidelné upratovanie kuchyniek a odpočinkových miestností
 • zber a umývanie riadu

Technologické upratovanie

 • obsluha konferenčných miestností pri rokovaniach
 • suché čistenie
 • čistenie suchým ľadom
 • čistenie tlakovou parou „suchá para“
 • čistenie tlakovou vodou aj tlakovým vzduchom
 • odsávanie špeciálnym priemyselným vysávačom
 • chemické čistenie vysoko účinnými biologicky odbúrateľnými prípravkami
 • čistenie vnútorných častí strojných zariadení a technologických rozvodov (vzduchotechnika, klimatizácia)
 • čistenie prevádzky s výskytom nebezpečných látok

Program GREEN

 • ekologicky šetrné upratovacie prostriedky s príslušnými atestami a certifikátmi
 • presné dávkovanie použitých prostriedkov podľa odporúčania
 • triedenie odpadu
 • prenájom odpadových nádob na triedenie odpadu
 • použitie 100% recyklovaného spotrebného hygienického materiálu

Fotogaléria

Bezpečnostné služby

Bezpečnostní služby

Motto: Ochránime vaše informácie, majetok, zdravie i život.

Prínosy:
Chránime majetok zákazníka, život a zdravie pracovníkov zákazníka.
Zabezpečíme ochranu informácií, dát a informačných systémov.
Služby prispôsobujeme aktuálnym hrozbám, čím optimalizujeme náklady.
Školíme personál zákazníkov
v potrebných oblastiach bezpečnosti.

Poskytujeme komplexné bezpečnostné služby v oblastiach:

Ochrana dát a informácií

 • bezpečnosť a ochrana informačných systémov
 • ochrana informácií a informačných technológií
 • ochrana prenosu a komunikačných ciest
 • ochrana know-how

Ochrana majetku

 • preventívne ochranné opatrenia
 • analýza a hodnotenie rizík, protiopatrenia
 • riadenie bezpečnosti a rizík
 • riadenie bezpečnosti a rizík

Ochrana zdravia a života osôb

 • hodnotenie zdravotných rizík
 • organizačné a preventívne opatrenia
 • bezpečnostné školenia a zdokonaľovanie
 • aktualizácie a modernizácie bezpečnostných parametrov

Tieto služby sú vykonávané prostredníctvom:

fyzického zabezpečenia

 • bezpečnostnými pracovníkmi, recepcie, velínu
 • bezpečnostnými a technickými prvkami a zariadeniami
 • nastavenými funkčnými procesmi a procedúrami

Logické ochrany

 • zabezpečením vernosti, dostupnosti a integrity informácií
 • identifikáciou a autentizáciou oprávnených užívateľov
 • riadením prístupu a oprávnení

Personálneho zabezpečenia

 • výberom a zaškolením pracovníkov
 • vykonaním screeningu, vettingu
 • integritou pracovníkov

Fotogaléria

Energetické služby

Energetické služby

Motto: Energie sú drahé a my svojim klientom vieme ušetriť vysoké sumy.

Prínosy:
Výrazne znížime spotrebu a platby za energie.
Aktívne hľadáme úspory v prevádzke.
Vďaka preventívnemu meraniu a diaľkovému monitoringu vylúčime neplánované odstávky.

Aktívny energetický manažment

 • Proces riadenia energetických potrieb klienta v oblasti výroby, distribúcie a spotrieb energií.
 • Trvalé sledovanie, vyhodnocovanie a riadenie prevádzky.
 • Hlavným cieľom je zabezpečenie hospodárnej, spoľahlivej a environmentálne ohľaduplnej prevádzky pri pokrytí všetkých energetických potrieb klienta.

Optimalizácia zmluvných vzťahov s dodávateľmi energií

 • Výber vhodného dodávateľa energie a dohodnutie podmienok dodávky.
 • Kontrola nameraných hodnôt a porovnanie s dojednanými hodnotami.
 • Predikcia maxím, optimalizácia dokupovaných mesačných kapacít.
 • Mesačné/ročné zjednanie dokúpenia rezervovaných kapacít.
 • Minimalizácia sankcií a penalizácií spojených s nákupom energií.

Diaľkový monitoring technológií

 • On-line dáta poskytujú možnosť kratšej reakčnej doby na zistenie neštandardných stavov.
 • Zber dát zo všetkých dátových bodov – okamžité odbery el. energie, sledovanie účinkov, poruchové stavy, a pod.
 • Monitoring výroby – napr. hodinová, zmenové vyhodnotenie energetického hospodárstva podniku.
 • Historické a reálne trendy – operatívne grafické zobrazenie snímaných údajov.

Termografické meranie

 • Preventívne meranie umožňuje zamerať sa na vopred vytipované miesta, cielený zásah je vo výsledku lacnejší.
 • Pri zistení vážnej poruchy je reakcia okamžitá bez rizika havárie.
 • Meranie rozvodu elektriny, potrubných trás, strojov, stavieb.

Analýzy elektrických sietí (VN, NN)

 • Meranie a prevencia je jedna z ciest k úsporám.
 • Zvyšovanie spoľahlivosti elektrických zariadení.
 • Predchádzanie haváriám.

Technické posudky, štúdie, koncepčné návrhy

 • Odborné posúdenie technického stavu zariadení v rozsahu určenom zákazníkom, vedúce k energetickým úsporám alebo k zvýšeniu spoľahlivosti.
 • Obsahuje popis návrhu zmien, potrebné investície, úsporu a návratnosť investície.

Energetické projekty so zaručenou úsporou

 • Garantujeme klientovi úsporu energií.
 • Projekty rekonštrukcie osvetlenia, meranie a regulácia, vykurovanie, rekuperácia energie, kogenerácia, a pod.
 • Vďaka trvalému monitoringu, navrhujeme neustálu optimalizáciu prevádzky.

Energetické audity (A), preukazy budov (PENB)

 • Povinnosť spracovať EA a PENB je daná zákonom.
 • EA a PENB sú zdrojom veľmi hodnotných informácií a môžu byť vhodným východiskom pre realizáciu energeticky úsporných projektov.
 • CSN EN ISO 50001 – systém manažmentu hospodárenia s energiou.

Fotogaléria

Výrobná údržba a služby

Výrobní údržba a služby

Motto: Ste si istí, že viete, akú farbu má vaša podlaha? My vám ju ukážeme. Neexistuje špina, ktorú by sme nedokázali vyčistiť.

Prínosy:
Špecializované služby i pracovníkov dodávame podľa potreby i v nepravidelných intervaloch.
Nemusíte zamestnávať špecialistov po celý rok.
Priebežne predkladáme návrhy inovácií a nových technologických postupov, ktoré by mohli nájsť uplatnenie vo vašej výrobe.

Technologické upratovanie

Vyrábate špecializované produkty? Potrebujete vyčistiť turbíny, valce, dopravné pásy, pojazdné plošiny, lisovacie formy a pod.? Dokonale, bezpečne a technologicky správne vyčistíme všetky neštandardné plochy a typy prostredia

 • technické podlažia výrobných areálov, vrátane jednotlivých komponentov výrobných liniek
 • strojovne a špecifické technologické zariadenia budovy i výrobné linky
 • vzduchotechniky
 • kompresorovne
 • kotolne
 • rozvody výrobných médií vo výrobných halách
 • výrobné linky pri odstávkach
 • dažďové zvody
 • fasády a plášte budovy
 • podstropné priestory
 • manipulačné zariadenia (koľajnice, posuvné systémy)
 • priestory kabeláží (odkrytie, vysatie prachu, zakrytie)
 • podhľady, vetráky, svietidlá, kryty, brány a plošiny
 • podlahové plochy vrátane chemickej likvidácie technologických škvŕn a uniknutých chemikálií
 • potrubia, turbíny, varne a ostatné zariadenia
 • nedostupné plochy z plošín, lán, horolezeckých úväzkov (podstropné technológie, obloženie stien, regálové plochy a pod.)

Našimi bežnými technologickými postupmi sú:

 • suché čistenie
 • čistenie suchým ľadom
 • čistenie tlakovou parou „suchá para“
 • čistenie tlakovou vodou i tlakovým vzduchom
 • odsávanie špeciálnymi priemyselnými vysávačmi
 • chemické čistenie vysoko účinnými biologicky odbúrateľnými prípravkami
 • čistenie vnútorných častí strojných zariadení a technologických rozvodov (Vzduchotechnika, klimatizácia)
 • čistenie prevádzky s výskytom nebezpečných látok
 • inštalácia kontrolných a vstupných otvorov

Paletové hospodárstvo

 • vedenie a evidencia zásoby paliet (paletové konta)
 • zabezpečovanie dostatočnej zásoby paliet k dispozícii
 • zabezpečovanie opráv EUR paliet
 • likvidácia neopraviteľných (nevratných) paliet
 • dodávky nových paliet

Údržba konvenčných strojov, CNC strojov a výrobných liniek

 • zabezpečenie údržby, prehliadok a kontrol všetkých strojov a zariadení
 • zabezpečenie náhradných dielov a materiálov pre tieto činnosti
 • spracovanie a aktualizácia harmonogramu preventívnych prehliadok
 • proaktívna diagnostika (sledovanie výkonu, vibračná analýza, analýza olejov a mazív)
 • termografia (porovnávacie analýzy komparatívnych prvkov)
 • udržiavanie technickej a prevádzkovej dokumentácie zariadení
 • zabezpečovanie technických a cenových ponúk a ich vyhodnocovanie pri realizácii rozsiahlejších opráv
 • sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na životný cyklus strojov a zariadení
 • sledovanie a vyhodnocovanie indikátora výkonnosti údržby a predkladanie návrhu na zlepšenie
 • spolupráca pri stanovení spôsobilosti stroja a spôsobilosti procesu v rámci systému QMS
 • spolupráca pri zmenách dispozícií výrobných zariadení.

Riadenie olejového hospodárstva

 • nákup mazív, olejov a rezných kvapalín (výber dodávateľa)
 • dodávky vrátane distribúcie ku strojom
 • likvidácia odpadu v súlade s legislatívou
 • tribotechnická diagnostika ako súčasť proaktívnej údržby (rozbory vzorky, zistenie stavu mazív a stroja, doporučenie ďalšieho postupu, trendová analýza)

Fotogaléria

Administratívne služby

Administrativní služby

Motto: Prívetivá, sympatická a profesionálna recepčná alebo asistentka – to je 50% dobrého dojmu pre vás aj pre vašich návštevníkov. Sme si toho vedomí!

Prístup
Vždy dokonalý zástup – vaša recepcia alebo podateľňa nikdy nezostane bez zaškolenej obsluhy. Z nášho tímu osvedčených a zaškolených brigádnikov vám kedykoľvek pošleme kvalitný zástup za chorobu, dovolenku alebo neplatené voľno.
Kostýmy na mieru
– našu recepčnú štandardne obliekame do reprezentatívneho odevu.
Dokonalé vystupovanie
– všetky nami dodávané administratívne pozície absolvujú školenie komunikácie a vystupovania. Našich pracovníkov náhodne kontrolujeme minimálne dvakrát ročne „mystery guest“ návštevou.

Prevádzka recepcie (3 úrovne kvality pracovníkov)

 • A štandard – top priestory (kvalita špičkovej letušky)
  – perfektná AJ
  – znalosť MS OFFICE
  – komunikatívnosť
  – kultivovanosť
  – príjemný vzhľad
  – jednotný kostým, blúzka, korporátne doplnky
 • B štandard – vstupná recepcia
  – komunikatívna AJ
  – znalosť MS OFFICE
  – spoľahlivosť
  – príjemný vzhľad a vystupovanie
  – oblečenie podľa požiadavky z vlastného šatníka
 • C štandard – vrátnice, vjazdy
  – základné použitie nutných fráz v AJ
  – užívateľská znalosť PC
  – spoľahlivosť

Poštové služby

 • obeh dennej pošty
 • prevádzka podateľne
 • zabezpečenie internej, kuriérskej pošty

Služby autoprevádzky

 • sledovanie termínu a koordinácia garančných, servisných a technických prehliadok
 • zabezpečenie umývania a interiérového čistenia
 • drobná údržba (kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín)
 • prezutie a uskladnenie pneu
 • zabezpečenie diaľničných známok
 • príprava podkladu pre zabezpečenie riešenia poistnej udalosti
 • párovanie dokladu za PHM s knihou jázd
 • rozúčtovanie dokladu na nákladové stredisko klienta
 • spracovanie podkladu pre zrážky za súkromné kilometre a ich odovzdanie učtárni
 • obsluha rezervačného systému referenčných automobilov pre oprávnené osoby klienta
 • vyhodnocovanie nákladu (využitie prevádzkovaných áut podľa jednotlivých útvarov klienta)

Služby archívu a registratúry

 • zabezpečenie chodu firemnej spisovne (správa priestoru spisovne, ukladanie archivačných jednotiek, správa elektronickej evidencie, evidencia skartačných lehôt, zabezpečenie fyzickej skartácie)

Správa zasadacích miestností

 • profesionálna obsluha v zasadacích miestnostiach (príprava nápojov a občerstvenia, distribúcia objednaného občerstvenia, zber úrody riadu a jeho umývanie)
 • obsluha rezervačných systémov pre správu zasadacích miestností (Rezervácia, registrácia hosťa, objednávky konferenčných materiálov)
 • správa a zabezpečenie vybavenia (audio-video, dataprojektory, tabule, flipcharty apod.)
 • správa skladu (objednávky zásob pre kuchynky, monitoring spotreby potravín a nápojov)

Kľúčové a kartové hospodárstvo

 • kľúčové hospodárstvo (správa kľúčového systému, výdaj a správa kľúčov, administrácia odovzdávania kľúčov, objednávky nových kľúčov, generálny kľúč)
 • kartové hospodárstvo (objednávky a výdaj vstupných kariet, zabezpečenie vstupných povolení, odovzdávanie kariet na základe protokolu a ich spätné odpísanie po vrátení, sledovanie prepadnutých platností vstupu, administrácia pokút za stratené karty)

Správa a inventarizácia majetku

 • správa majetku (vedenie účtovnej evidencie majetku, spracovanie prevodiek o presune, predaji a odpisu majetku, nákup a objednávky nových kusov majetku, správa databáz umeleckých diel, zabezpečenie inventarizačných štítkov, identifikácia majetku štítkami)
 • inventarizácia majetku (personálne zabezpečenie inventarizačných komisií, zabezpečenie čítačiek i potrebného SW, vykonanie fyzických inventarizácií, načítanie štítku majetku, spracovanie listinnej i elektronickej verzie súpisu, vytvorenie inventarizačných protokolov, zabezpečenie dohľadávok nenájdeného majetku, párovanie prebytku s mankami)

Tlačové a kopírovacie služby

 • správa dokumentov (tlač a kopírovanie, laminovanie, väzba, skenovanie dokumentu a ukladanie do elektronického archívu, ručné skartovanie dokumentu)
 • správa tlačových a kopírovacích strojov (doplňovanie tonera a papiera, pravidelná údržba, objednávky materiálov, servisných prehliadok a opráv kopírovacích strojov, výber a nákup vhodných strojov)

Manažment zásobovania

 • zabezpečenie obehu uskladnených komodít (sklady občerstvenia pre zasadacie miestnosti, sklady hygienického materiálu, zásoby kancelárskych potrieb, sklady náhradných dielov a pod.)
 • prevádzkovanie skladu klienta (SW systém skladového hospodárstva klienta či OKIN, administratíva príjmu a expedície tovaru, fyzická manipulácia s materiálom, hmotná zodpovednosť za majetok klienta)

Fotogaléria

BOZP / PO / životné prostredie

BOZP / PO / životní prostředí

Motto: Rizikám vieme efektívne predchádzať.

Prínosy:
Komplexné riešenie v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia.
Ochránime vás pred sankciami zo strany kontrolných orgánov.
Postupujeme v súlade s platnými právnymi požiadavkami, najnovšími poznatkami v odbore a v súlade s normami STN, ISO, OHSAS a nadväzujúcimi predpismi.
Všetku problematiku zabezpečujeme vlastnými odborníkmi s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v odbore.
Naša činnosť je komplexná a ekonomicky vyvážená podľa potreby klienta.
Zastúpime klienta pri rokovaní s orgánmi štátnej správy (Oblastný inšpektorát práce, Krajská hygienická stanica, Hasičský záchranný zbor, Slovenská inšpekcia životného prostredia a ďalšie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP – OHSAS 18001

Nastavíme systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • Vykonáme vstupný audit a vyhodnotíme existujúce podmienky bezpečnosti práce.
 • Vykonáme ročné previerky bezpečnosti práce, vrátane navrhnutia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Spracujeme kompletnú dokumentáciu bezpečnosti práce, ako sú napr. kategorizácia práce, tematické plány školenia, smernice pre riadenie
  bezpečnosti práce, pre prideľovanie ochranných pomôcok atď.
 • Preškolíme všetkých zamestnancov.
 • Vyhľadáme a identifikujeme riziká – spracujeme analýzu rizík.
 • Spracujeme kategorizáciu práce.
 • Metodicky pomôžeme pri riešení pracovných úrazov.
 • Na stavbách zabezpečíme funkciu koordinátora BOZP.

Požiarna ochrana

Nastavíme systém požiarnej ochrany:

 • Vykonáme vstupný audit a vyhodnotíme existujúce podmienky zabezpečenia požiarnej ochrany.
 • Spracujeme požiarno-bezpečnostné riešenie stavby (PBR).
 • Vykonáme kontroly prevádzkyschopnosti a revízie požiarno bezpečnostných zariadení a vyhradených požiarno bezpečnostných zariadení.
 • Spracujeme predpísanú dokumentáciu požiarnej ochrany – začlenenie prevádzkovaných činností, požiarne poriadky, poriadky ohlasovne požiaru, požiarne
  poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, dokumentácie zdolávania požiaru (DZP), vedenie požiarnej knihy.
 • Vykonáme preventívne požiarne prehliadky vrátane navrhnutia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Preškolíme zamestnancov o požiarnej ochrane, obsluhu ohlasovne požiaru a vykonáme odbornú prípravu členov požiarnych preventívnych hliadok a
  preventistov požiarnej ochrany.

Ochrana životného prostredia – EMS

Nastavíme systém ochrany životného prostredia:

 • Vykonáme vstupný audit a vyhodnotíme súčasné podmienky v oblasti životného prostredia.
 • Spracujeme havarijné plány.
 • Spracujeme prevádzkové poriadky.
 • Spracujeme vnútorné smernice.
 • Zabezpečíme monitorovanie úrovne životného prostredia formou interných auditov.
 • Preškolíme zamestnancov v oblasti životného prostredia.
 • Komplexne vyriešime problematiku odpadového hospodárstva.
 • WPovedieme priebežnú evidenciu odpadov.
 • Zabezpečíme povolenie na prevádzkovanie stacionárneho zdroja.
 • Spracujeme pravidlá pre používanie chemických látok a zmesí.
 • Zabezpečíme hlásenia do Integrovaného systému plnenia ohlasovacej povinnosti (ISPOP).

Fotogaléria

Mobilná údržba

Mobilní údržba

Motto: Svojim klientom poskytujeme služby nepretržite a na tej najvyššej úrovni.

Prínosy:
Znižujeme zdrojové náklady zákazníkov (čas, materiál, investície).
Mobilná údržba a havarijná linka v režime 24/7.
Umožňujeme zákazníkom prehľadne plánovať náklady.

Prídeme k vám na zavolanie s akoukoľvek profesiou

 • elektro
 • inštalatérske práce
 • maliarske práce
 • drobné zámočnícke práce
 • obsluha MaR na objektoch
 • obsluha kotolní a VS
 • zástupy za stacionárneho údržbára

Ako je služba zabezpečená?

 • Mobilná údržba pokrýva 8 krajov (Liberecký, Ústecký, Plzeňský, Karlovarský, Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský, Praha)
 • Centrálny dispečingg
 • GPS sledovania áut
 • Mobilné aplikácie pre údržbárov
 • Dispečerská aplikácia
 • Helpdesk
 • PSI (prevádzkový informačný systém)

Fotogaléria

Komerčné objekty

Vďaka dlhoročnej znalosti prostredia facility managementu a každodenným skúsenostiam z prevádzky, môžeme našim klientom ponúknuť ideálnu kombináciu podporných služieb presne pre to odvetvie, v ktorom podnikajú. Máme dlhoročné skúsenosti z poskytovania služieb vo výrobnom sektore, logistických areáloch, finančných inštitúciách, ale aj z retailu a sieťových prevádzok.

Technické služby

 • Správa a údržba objektu a TZB
 • Revízie a zákonné prehliadky
 • Centrálny dispečing / Mobilná údržba / Havarijná služba
 • Energetické služby

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Zimná údržba
 • Údržba zelene (vnútorné a vonkajšie)

Bezpečnostné služby

 • Ostraha
 • Ochrana dát a informácií, majetku a zdravia a života osôb

Administratívne služby

 • Recepcia
 • Poštové služby
 • Správa zasadacích miestností
 • Kľúčové a kartové hospodárstvo
 • BOZP / PO / životné prostredie
 • Tlačové a kopírovacie služby

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
Hornbach
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba