BOZP / PO / životné prostredie

BOZP / PO / životní prostředí

Motto: Rizikám vieme efektívne predchádzať.

Prínosy:
Komplexné riešenie v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia.
Ochránime vás pred sankciami zo strany kontrolných orgánov.
Postupujeme v súlade s platnými právnymi požiadavkami, najnovšími poznatkami v odbore a v súlade s normami STN, ISO, OHSAS a nadväzujúcimi predpismi.
Všetku problematiku zabezpečujeme vlastnými odborníkmi s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v odbore.
Naša činnosť je komplexná a ekonomicky vyvážená podľa potreby klienta.
Zastúpime klienta pri rokovaní s orgánmi štátnej správy (Oblastný inšpektorát práce, Krajská hygienická stanica, Hasičský záchranný zbor, Slovenská inšpekcia životného prostredia a ďalšie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP – OHSAS 18001

Nastavíme systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • Vykonáme vstupný audit a vyhodnotíme existujúce podmienky bezpečnosti práce.
 • Vykonáme ročné previerky bezpečnosti práce, vrátane navrhnutia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Spracujeme kompletnú dokumentáciu bezpečnosti práce, ako sú napr. kategorizácia práce, tematické plány školenia, smernice pre riadenie
  bezpečnosti práce, pre prideľovanie ochranných pomôcok atď.
 • Preškolíme všetkých zamestnancov.
 • Vyhľadáme a identifikujeme riziká – spracujeme analýzu rizík.
 • Spracujeme kategorizáciu práce.
 • Metodicky pomôžeme pri riešení pracovných úrazov.
 • Na stavbách zabezpečíme funkciu koordinátora BOZP.

Požiarna ochrana

Nastavíme systém požiarnej ochrany:

 • Vykonáme vstupný audit a vyhodnotíme existujúce podmienky zabezpečenia požiarnej ochrany.
 • Spracujeme požiarno-bezpečnostné riešenie stavby (PBR).
 • Vykonáme kontroly prevádzkyschopnosti a revízie požiarno bezpečnostných zariadení a vyhradených požiarno bezpečnostných zariadení.
 • Spracujeme predpísanú dokumentáciu požiarnej ochrany – začlenenie prevádzkovaných činností, požiarne poriadky, poriadky ohlasovne požiaru, požiarne
  poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, dokumentácie zdolávania požiaru (DZP), vedenie požiarnej knihy.
 • Vykonáme preventívne požiarne prehliadky vrátane navrhnutia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Preškolíme zamestnancov o požiarnej ochrane, obsluhu ohlasovne požiaru a vykonáme odbornú prípravu členov požiarnych preventívnych hliadok a
  preventistov požiarnej ochrany.

Ochrana životného prostredia – EMS

Nastavíme systém ochrany životného prostredia:

 • Vykonáme vstupný audit a vyhodnotíme súčasné podmienky v oblasti životného prostredia.
 • Spracujeme havarijné plány.
 • Spracujeme prevádzkové poriadky.
 • Spracujeme vnútorné smernice.
 • Zabezpečíme monitorovanie úrovne životného prostredia formou interných auditov.
 • Preškolíme zamestnancov v oblasti životného prostredia.
 • Komplexne vyriešime problematiku odpadového hospodárstva.
 • WPovedieme priebežnú evidenciu odpadov.
 • Zabezpečíme povolenie na prevádzkovanie stacionárneho zdroja.
 • Spracujeme pravidlá pre používanie chemických látok a zmesí.
 • Zabezpečíme hlásenia do Integrovaného systému plnenia ohlasovacej povinnosti (ISPOP).

Fotogaléria

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba