Revízie / Zákonné prehliadky

Revize a zákonné prohlídky

Motto: Sme lídrom v oblasti revízií a prevádzky vyhradených technických zariadení (VTZ).

Prínosy:
Profesionálne technické audity.
Komplexná legislatívna podpora a servis vrátane tvorby prevádzkovej dokumentácie.
Revízia a správa technických zariadení bez obmedzenia.
Odborný program školenia obslúh všetkých vyhradených technických zariadení.
Výkon osoby zodpovednej za vyhradené technické zariadenia.
Prevzatie zodpovednosti za prevádzku vyhradených technických zariadení.
Zastupujeme prevádzkovateľa VTZ pred orgánmi štátnej správy
(OIP, SHZ, ČOI atp.).
Certifikácia vyhlásenia o zhode „CE“.

Revízia nie je iba zákonom požadovaný drahý papier. Zabezpečíme pre vás komplexné služby v oblasti revízií a zákonných prehliadok na zariadení vrátane:

 • Kvalifikovaná evidencia termínov revízií v závislosti na vašej prevádzke
 • Zabezpečenie a vlastné uskutočňovanie revízií v stanovenom rozsahu
 • Archivácia podpísaných revíznych správ v prevádzkovom systéme

Kmeňovými zamestnancami vykonávame revízie, kontroly, skúšky a inšpekcie:

 • Elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a prostredia
 • Plynových zariadení bez obmedzenia
 • Tlakových zariadení bez obmedzenia
 • Zdvíhacích zariadení bez obmedzenia okrem výťahu
 • Kontroly regálových systémov
 • Kontroly oceľových konštrukcií
 • Kontroly a overenia strojných zariadení
 • Kontroly hydraulických a pneumatických agregátov
 • Kontroly klimatizácií

Tvorba prevádzkovej dokumentácie

 • Spracovanie miestnych prevádzkových bezpečnostných predpisov a poriadku
 • Spracovanie poriadku preventívnej údržby
 • Tvorba a aktualizácia protokolu o určenie vonkajších vplyvov
 • Tvorba návodu na obsluhu strojných zariadení
 • Analýza rizík na strojných zariadeniachy
 • Tvorba protokolu vyhlásenia o zhode „CE“ pre prevádzkovateľa zariadenia
 • Tvorba systému bezpečnej práce
 • Tvorba DOPV (dokumentácia o prostredí výbuchu)

Školenie obslúh

 • Školenie obsluhy vyhradených technických zariadení, kuričov

Odstraňovanie porúch nájdených pri revíznych činnostiach

 • Odstraňovanie porúch nájdených pri revíznych činnostiach
 • Odstránenie závad na všetkých vyhradených technických zariadeniach
 • Odstránenie závad na ostatných zariadeniach (oceľové konštrukcie, spalinové cesty, slaboprúdové systémy …)
 • Návrh dlhodobých riešení v závislosti na finančnú náročnosť opráv

Výkon osoby zodpovednej za vyhradené technické zariadenia

Osoba zodpovedná za VTZ je vymenovaná prevádzkovateľom menovacieho dekrétu či plnou mocou. Na základe tejto listiny preberá zodpovednosť za VTZ v znení NV 101/2005 Zb., CSN EN 501 10 – 1 ed. 2 cl. 4.3, CSN EN 1775 ed. 2 cl. 8.1.1, CSN 69 0012, príloha 1, čl. II., Ods. 3 písm. b) a CSN ISO 12480-1 cl. 5.2.

 • Dohľad nad systémom spracovania revízií a odstraňovanie závad
 • Dohľad a kontrola nad prevádzkou VTZ a strojov
 • Koordinácia prác na VTZ
 • Dohľad nad plánmi a uskutočňovanie preventívnej údržby
 • Sledovanie a vyhľadávanie rizík podľa Zákonníka práce na VTZ
 • Dohľad nad platnosťou právnych predpisov a ich aktualizácia
 • Supervízie činností revíznych technikov
 • Školenia a vzdelávanie obsluhy VTZ vrátane školenia odbornej spôsobilosti
 • Pravidelný reporting vedeniu spoločnosti s ohľadom na bezpečnosť VTZ
 • Zastupovanie prevádzkovateľa pri kontrolách úradu štátnej správy
 • Súčinnosť s prevádzkovateľom pri certifikácii bezpečného podniku
 • Spracovávanie a aktualizácia prevádzkovej dokumentácie
 • RHlásenia podľa vyhl. 73/2010 Zb. na TICR
 • Oponentúra projektovým a investičným činnostiam (VTZ) na strane prevádzkovateľa

Projekčná činnosť

 • Projekčná činnosť na vyhradených technických zariadeniach

Revízia vyhradených a určených elektrických technických zariadení v pôsobnosti TICR, DÚ a CBU

 • Revízia vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodu podľa vyhl. 73/2010 Zb., CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a všetkých ďalších predpisov v platnom znení
 • Revízia spotrebičov a ručného náradia podľa CSN 33 1600 ed.2 v platnom znení
 • Kontroly a overenie strojných zariadení podľa CSN EN 602 04-1, ed.2 v platnom znení
 • Revízia zváračiek podľa CSN 604 79 v platnom znení
 • Kontroly rozvodní VN vč. kontroly transformátora podľa CSN 33 3210 v platnom znení
 • Revízie a kontroly na UTZ (určená technická elektrických zariadení – dráhové zariadenia) podľa vyhl.100 / 1995 Zb. v platnom znení
 • Revízie a kontroly elektrických zariadení pod dohľadom Slovenského banského úradu

<h2Revízia vyhradených a určených plynových technických zariadení v pôsobnosti TICR a DÚ

 • Odborné prehliadky kotolní podľa vyhl. 91/1993 Zb. v platnom znení
 • Revízie a kontroly plynových zariadení podľa vyhl. 85/1978 Zb., Vyhl. 21/1979 Zb. a NV c. 352/2000 Sb., CSN 38 6405 a CSN EN 12 186 v platnom znení
 • Revízie a kontroly na UTZ (určená technická plynová zariadení – dráhové zariadenia) na všetkých UTZ podľa vyhl.100 / 1995 Zb. v platnom znení
 • Meranie účinnosti kotla podľa vyhl. 194/2013 Zb. v platnom znení

Revízia vyhradených tlakových technických zariadení v pôsobnosti TICR a CBU

 • Revízií tlakových nádob podľa CSN EN 69 0012 a vyhl. ČÚBP c. 18/1979 Sb. v platnom znení
 • Revízie a kontroly na UTZ (určená technická tlakových zariadení – dráhové zariadenia) na všetkých UTZ podľa vyhl.100 / 1995 Zb. v platnom znení
 • Skúšky poisťovacích ventilov na skúšobnej stolici
 • Kontroly a kalibrácia manometra

Revízia vyhradených a určených zdvíhacích technických zariadení v pôsobnosti TICR, DÚ a CBU

 • Revízií a inšpekcia zdvíhacích zariadení podľa vyhl. ČÚBP C.19 / 1979 Zb., CSN 270142 a CSN ISO 12480-1, CSN ISO 9927-1 v platnom znení
 • Osobitné posúdenie zdvíhadiel podľa CSN ISO 12480-2 v platnom znení
 • Kontroly viazacích prostriedkov
 • Revízie, kontroly a skúšky výťahu podľa CSN 27 4002, 27 4007 v platnom znení

Revízie, kontroly a skúšky slaboprúdových systémov

 • Revízie, kontroly a skúšky kamerových systémov CCTV, dochádzkových systémov EDS, ACS a zabezpečovacie systémy EZS, skúšky prevádzkyschopnosti a funkčné
  skúšky EPS

Spalinové cesty a komíny

 • Kontroly a revízie spalinových ciest a komína podľa NV 91/2010 a CSN 13 084 v platnom znení

Oceľové konštrukcie a regálové systémy

 • Kontroly oceľových konštrukcií podľa CSN EN 1090, CSN EN 1990 a CSN 73 2604 v platnom znení
 • Kontroly a revízie regálov a regálových systémov

Photo Gallery

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
 • Kde nás nájdete?
 • Sídlo a fakturačná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  Cukrova 14
  811 08 Bratislava

  Kontaktná adresa
  OKIN FACILITY SK, s.r.o.
  BBC 3, Prievozská 6
  811 09 Bratislava

AHOLD
Ball
ČEZ
Honeywell
JTI
Komerční banka (CZ)

Czech Republic,
člen skupiny Société Générale

 • FM a upratovacie služby pre región PRAHA a región JUH
 • OKIN již poskytuje služby na jižní Moravě
 • OKIN FACILITY poskytuje služby od 1.10.2015
 • Smlouvy na dobu 3 let s opčným právom
 • Správa viac ako 150 pobočiek
 • Komerční banka, a.s. vypísala výberové konanie na nového dodávateľa služieb facility managementu a upratovacích služieb z dôvodu uplynutia doby predchádzajúceho zmluvného obdobia.
 • Je tu niekoľko hlavných dôvodov pre úspech spoločnosti OKIN vo výberovom konaní:
 • Dobré podmienky pri poskytovaní služieb
 • Ponúka skutočne inovatívneho riešenia v porovnaní s ostatnými účastníkmi.
 • Dlhodobý vzťah na všetkých úrovniach
 • Schopnosť OKIN ponúkať špeciálne riešenia na mieru spĺňa očakávanie klienta týkajúce sa organizačnej štruktúry, riadenia služby, atď.

Služby facility managementu

 • Služby pre zabezpečenie komplexnej správy: technická správa budov, správa revízií, odborných prehliadok a technickej dokumentácie, správa Pasportov budov, zabezpečenie opráv a úprav, havarijná služba, PO a BOZP, administratívne činnosti podporujúce bankový prevádzku atď.

Upratovacie služby

 • Vnútorné upratovanie
 • Vonkajšie upratovanie
 • Dodávky a doplňovanie hygienických prostriedkov
Mondelez (BG)
 • Dva výrobné závody – káva a čokoláda
 • 800 zamestnancov
 • 30.000 metrov štvorcových
 • Spolupráca s OKIN FACILITY od februári 2010
 • Malá zmluva pre upratovacie služby vo výrobni kávy byla časom rozšírená a v súčasnej dobe máme IFM zmluvu, ktorá vyprší v roku 2017
 • Hodnotenie kvality je zaistené SLA & KPI
 • Mondelez mal niekoľko dodávateľov pre rôzne FM služieb (cca 30) + osoby samostatne zárobkovo činné
 • Príliš mnoho ľudských zdrojov bolo pridelených na správu všetkých súvisiacich FM služieb
 • Postupné začlenenie nových služieb (s finančným prínosom pre klienta);
 • Na základe IFM riešenie Mondelez znížil počet zodpovedných osôb na svojej strane;
 • OKIN predstavil IFM možnosti v Mondelez továrňach v Bulharsku;
 • Technická správa budov a zariadení
 • Bezpečnostné služby
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Odpadový manažment
 • Bielizňové služby
 • Zabezpečovanie služby- od augusta 2015
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Hubenie škodcov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Interná pošta – od augusta 2015
Stop Shop (SK)

IMMOFINANZ Services Slovensko, s.r.o.

 • Komerčné objekty
 • 6 objektov Stop Shop
 • 31 942 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy
 • 55 605 metrov štvorcových parkovisko a zelene
 • OKIN FACILITY začal 1.1.2013
 • Zmluva na 3 roky s možnosťou predĺžiť
 • Hodnotenie kvality je zabezpečovaná SLA
 • Žiadne požiadavky pre inventúrne systém
 • Žiadny systém pre záznamové zariadenie u jednotlivých objektov
 • OKIN predstavil IFM rozsah
 • Úspešne poradenstvo pri ošetrení zelene
 • OKIN predstavil PSI, Helpdesk
 • Rozšírenie počtu objektov po výberovom konaní
 • Terénne úpravy a starostlivosť o zeleň
 • Technická správa budov a zariadení
 • Energetický management, diaľkové monitoring spotreby
 • Odpadové hospodárstvo, environmentálne služby
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana
 • Upratovanie interiéru a exteriéru
 • Odpratávanie snehu / zimný servis
 • Pohotovostná služba, mobilné údržba 24/7
 • Bezpečnostné služby vrátane vzdialeného riadenia dispečerom
NIKE
Office Depot
Philip Morris
Unicredit
Významná finančná inštitúcia (PL)
 • Celosvetovo vedúca spoločnosť v bankovom segmente
 • Medzinárodná zmluva cez ECS a CBRE
 • Obsiahly upratovanie, denná služba, starostlivosť o zeleň
 • 4 kancelárie vo Vroclavi a 1 vo Varšave
 • Cez 2000 zamestnancov
 • 35.000 metrov štvorcových
 • OKIN FACILITY začal od 1. januára 2015
 • 55 zamestnancov OKIN
 • Klient si nebol vedomý existujúcich prestupov luxusnejších FM spoločností
 • Každá z 5 kancelárií riadená samostatne bez interakcie & synergia
 • Neuspokojivá úroveň dodaných služieb
 • Miestny poskytovateľ služieb s nedostatočným čistiacim procesom
 • Nesprávne pracovné zmluvy vyhýbajúci sa zákonným zrážkam
 • Nedostatok projektového vedenia
 • Prezentácia riešenia uplatňujú normy Okin zlúčené s požadovanými postupmi
 • Nepretržitá analýza
 • Konštrukcia projektovej organizačnej štruktúry a komunikačný model umožňuje správne postupy riadenia
 • Prechod projektu a aplikácie procesov
 • Dôkladné riešení každej aktivity
 • Komplexná správa všetkých miest
 • Zníženie celkového počtu FTE umožňujúce nám zvyšovaní platov pracovníkov v upratovaní
 • Motivácie a zvýšenie produktivity vo všetkých oblastiach služieb::
  • Upratovanie kancelárií
  • denná služba
  • Čistenie okien a hĺbkové čistenie
  • Odpadový manažment (bežné aj dôverné materiály)
  • Správa zelene
  • Ďalší technická údržba