OKIN Facility SK

OSH / Fire Protection / Environment

BOZP / PO / Životné prostredie

Spoločnosť OKIN FACILITY poskytuje komplexné riešenia v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Konáme v súlade so všetkými platnými právnymi požiadavkami a predpismi. Všetky takéto činnosti sú riešené našimi vlastními odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Zastupujeme klientov pri rokovaniach so štátnym požiarnym dozorom (národný inšpektorát práce, regionálny úrad verejného zdravotníctva, inšpekcia životného prostredia a iné).

Prínosy:

  • Komplexné riešenie v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia.
  • Ochránime vás pred sankciami zo strany kontrolných orgánov.
  • Postupujeme v súlade s platnými právnymi požiadavkami, najnovšími poznatkami v odbore a v súlade s normami STN, ISO, OHSAS a nadväzujúcimi predpismi.
  • Všetku problematiku zabezpečujeme vlastnými odborníkmi s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v odbore.
  • Naša činnosť je komplexná a ekonomicky vyvážená podľa potreby klienta.
  • Zastúpime klienta pri rokovaní s orgánmi štátnej správy (národný inšpektorát práce, Krajská hygienická stanica, Hasičský a záchranný zbor, Slovenská inšpekcia životného prostredia a ďalšie.

Viac správ

OSH / Fire Protection / Environment

Facebook LinkdIn Email